Copyright © IT Vishwa. Site Design by Apex Computer                                                       Home | About US | Contact | Terms & Condition | Disclaimer                                            

मनोरंजक ट्रिक्‍स

आय टी विश्व

http://wwww.iteguru.com  |  http://wwww.itkhoj.com

       English Website                         हिन्दी वेबसाइट

कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर न करता फोल्डर पासवर्ड ने सुरक्षीत करा

आपलयामधील ब-याच जणांकडे काही खाजगी डेटा असतो, जो आपण इतरांपासुन सुरक्षीत ठेऊ इच्छीतो. या ट्रिक चा वापर करुन आपण विंडोज मध्ये कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर न करता फोल्डर पासवर्ड ने सुरक्षीत ठेऊ शकतो.

पुढील कृतीचा अवलंब करा –

सुचना –

हि ट्रिक सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी आहे. कॉम्प्युटर मध्ये तज्ञ असलेल्या व्यक्ती फोल्डर ऑप्शन मधील unhidden या पर्यायांचा वापर करुन यातील डाटा बघू शकतात. जास्त सुरक्षीततेसाठी तुम्ही lock.bat हि फाईल दुस-या ठिकाणी कॉपी करुन ठेऊ शकता.

Code:

तुमचा अभिप्राय लिहा:

cls

@ECHO OFF

title www.iteguru.com.com

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST MyFolder goto MDMyFolder

:CONFIRM

echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren MyFolder "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock Your Secure Folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== abcd goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MyFolder

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDMyFolder

md MyFolder

echo MyFolder created successfully

goto End

:End